Quotes

เราจะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางบนวิถีของความงอกงามในชีวิตไปด้วยกัน

Hand

Exercises Practical Tools

ชรรินชร เสถียร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Quotes

จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร

การเรียนรู้โลกภายนอกนั้นไม่มีวันสิ้นสุดแต่การเรียนรู้โลกภายในมีวันที่จะจบสิ้น

Head

Concept/Theory Non-Religion Religion

Quotes

เพริศพรรณ แดนศิลป์

การศึกษาที่ผ่านมามุ่งแต่เรื่องต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ไม่มีการศึกษาที่พาให้ผู้เรียนกลับมารู้เนื้อรู้ตัว

Hand

Exercises Practical Tools

Quotes

เดโช นิธิกิตตน์ขจร

ที่จิตตปัญญาศึกษาเราตั้งต้นการเรียนรู้ที่ตัวเราเองทั้งทุกข์และสุข

Head

Concept/Theory Non-Religion Religion

แชร์

แชร์ผ่านช่องทาง

หรือคัดลอก URL