Quotes

Space ในภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วสิ่งที่จะปรับตัวได้ทัน

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

สุเพ็ญ ทองนาคะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Quotes

จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค

การสร้างเสริ่มสุขภาพเมือวัฒนทิวาการเข้าใจตนเองทำให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไร

Head

Concept/Theory Non-Religion Religion

Quotes

ชุติมา มณีวัฒนา

เมื่อเข้าใจความเป็นคนที่มีความแตกต่างเราจึงเข้าใจความเป็นตัวเองได้

Hand

Exercises Practical Tools

Quotes

นพดล จันระวัง

เราเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ มันเกิดขึ้นได้ โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ เช่น ต้องออกจากงาน ต้องออกจากบ้านพัก

Hand

Exercises Practical Tools

แชร์

แชร์ผ่านช่องทาง

หรือคัดลอก URL