Events

คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อร่วมเรียนรู้ด้วยกันโดยตรง,
เรียนรู้จากบทความ และดาวน์โหลดเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเอื้ออำนวยการเติบโตของคุณ

14 พฤษภาคม 2567

กลุ่ม “กาย-ใจ ยิ้มแป้น”

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาเรียนรู้มิติภายในของมนุษย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะด้านอื่น ๆ
หัวข้อ
วันที่จัดงาน
14 พฤษภาคม 2567
เวลาจัดงาน
ทุกวันอังคาร เวลา 15.45-16.45 น.
สถานที่จัด
ณ พื้นที่โถงชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้จัด
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาเรียนรู้มิติภายในของมนุษย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะด้านอื่น ๆ อย่างเป็นองค์รวม เห็นความสำคัญในการนำเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังให้ร่างกายและจิตใจ (mind-body exercise) มาใช้ในการสนับสนุน นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดถึง ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้พึ่งพาศักยภาพตนเอง ในการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ และสนับสนุนผู้นำตามธรรมชาติในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนสุขภาพดีที่เข้มแข็งยั่งยืน

ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมกิจกรรม ทุกวันอังคาร เวลา 15.45-16.45 น.

เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ณ พื้นที่โถงชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

• ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซีมาก่อน

• เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเวลาใดก็ได้

• เน้นดูตัวอย่างและทำตามผู้นำกิจกรรม (มีทีมครูจิตอาสาคอยดูแลแนะนำ)

• ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สะดวกเมื่อไหร่ก็มา

Share

Share this link via

Or copy link

แชร์

แชร์ผ่านช่องทาง

หรือคัดลอก URL