สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Spiritual Connection โทรศัพท์ 02-4415022-3 โทรสาร 02-4415024 อีเมล cemuspiritualconnect@gmail.com

Spiritual Connection

คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่ดำเนินการโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้านจิตตปัญญาศึกษา และสุขภาวะทางปัญญา อาทิ บทความวิจัย บทความทั่วไป งานอีเว้นท์ คลิปวีดีโอ และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติทางจิตวิญญาณ หรือสุขภวะทางปัญญา เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและ ค้นคว้าหาข้อมูลได้

Blogs (บทความทั่วไป)

Blogs

ไวรัสและพลวัตแห่งชีวิต

Craig Holdrege ผู้เขียน สิรินันท์ นิลวรางกูร ผู้แปลและเรียบเรียง

Head

Concept/Theory Non-Religion Religion

บทความนี้เป็นการสรุปจากบทความที่เขียนโดย Craig Holdrege ผู้อำนวยการ The Nature Institute, New York, USA โดยบทความต้นฉบับเกิดจากการพูดคุยระหว่างนักวิจัยที่ The Nature Institute เกี่ยวกับมุมมองของ Goethean scientist ที่พยายามอธิบายและให้ความสำคัญกับไวรัสดังเช่นที่มันเป็น “เชื้อโรคที่มองไม่เห็น” เหล่านี้เป็นปริศนาที่แท้จริง แล้วเราจะมีมุมมองต่อไวรัสนี้อย่างไรดี

Blogs

อริสา สุมามาลย์

บทเส้นทางการค้นหาตัวเอง

Hand

Exercises Practical Tools

Blogs

ลือชัย ศรีเงินยวง

สงบเย็นในโลกยุคโควิด

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

Articles

(บทความวิจัย/วิชาการ)

Articles

author-1

การบ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชนแอโก๋ แสนคำลือ

Hand

Concept/Theory Non-Religion

Articles

author-1

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา

Hand

Concept/Theory

Articles

author-1

โครงการงานวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบพื้นที่ใช้สอยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาจิตตปัญญา

Hand

Concept/Theory

Events

(อีเวนต์)

คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อร่วมเรียนรู้ด้วยกันโดยตรง, เรียนรู้จากบทความ และดาวน์โหลดเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเอื้ออำนวยการเติบโตของคุณ

14 พฤษภาคม 2567

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาเรียนรู้มิติภายในของมนุษย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ที่ส่งผลต่อสุขภาวะด้านอื่น ๆ
หัวข้อ
วันที่จัดงาน
14 พฤษภาคม 2567
เวลาจัดงาน
ทุกวันอังคาร เวลา 15.45-16.45 น.
สถานที่จัด
ณ พื้นที่โถงชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้จัด
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

Film (Devoted to Your Growth)

We are more than a training center. We are a worldwide community devoted
to transformative healing, personal and professional growth.

Play Video

Films

จิตตปัญญาศึกษา การศึกษาเพื่อค้นคว้าจิตใจ 3

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

Quotes

Learn to manage feelings and thoughts
with the lifelong skill of everyday
mindfulness, any time of the day.

“พวกเราทำเพื่อสังคมกันมาก แม้อยู่ในจุดเล็กๆ แต่ทุกคนก็ทำในจุดที่เราให้คุณค่า และนั่นก็ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมเสมอ การมีอยู่ของพวกเราทุกคนเป็นเรื่องสำคัญ
เพราะการเรียนรู้อื่นๆ ในสังคมยังขาดแคลนมิติด้านในอยู่มาก”

Practices

(การปฏิบัติ)

ความกลัวเป็นความรู้สึกแรกๆ ที่เกิดขึ้นในมนุษย์ ซึ่งถูกออกแบบโดยธรรมชาติที่จะดูแลมนุษย์เราให้ปลอดภัย เราเรียนรู้ที่จะกลัวเมื่อตัวเรากับโลกแยกออกมา เป็นเรา เป็นเขา

รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship

เรามีความรู้สึกได้เพราะเรามีจิตใจเป็นที่รองรับ เมื่อเข้าใจอย่างนี้ จะได้มีท่าทีให้ถูกต้องกับความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้น และเมื่อเราใส่ใจสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะปรากฏชัด และเมื่อเรามีความรู้สึกใดเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากมี เราจะคอยเพ่งคอยจ้องให้ความรู้สึกนั้นหายไป ความอยากหายนี้เป็นปัญหา

รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

Hand

Exercises Practical Tools

ความเครียดเป็นสัญญาณให้เราระมัดระวังและเพื่อเตรียมการณ์บางอย่าง นี่เป็นหน้าที่ของความเครียดโดยธรรมชาติ แต่มนุษย์เรามีความสลับซับซ้อนและมีการปรุงแต่ง ให้เหตุให้ผล ทำให้สภาวะอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติที่มีเพื่อการระวังภัยเลยมีส่วนเกินจากการปรุงแต่งนั้น ทำให้เกิดเป็นความเครียด

รศ.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

Head

Concept/Theory Non-Religion Religion