เกี่ยวกับเรา

Spiritual Connection

Spiritual Connection คือ สื่อสังคมออนไลน์ที่ดำเนินการโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้านจิตตปัญญาศึกษา และสุขภาวะทางปัญญา อาทิ บทความวิจัย บทความทั่วไป งานอีเว้นท์ คลิปวีดีโอ และอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติทางจิตวิญญาณ หรือสุขภวะทางปัญญา เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและ ค้นคว้าหาข้อมูลได้

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2565 - 2569 )

ปณิธาน : ปัญญาของแผ่นดิน

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นที่ขับเคลื่อนจิตตปัญญาศึกษา ผ่านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ
  • เพื่อพัฒนามิติด้านในของมนุษย์ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

  1. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
  2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
  3. การบริการวิชาการเพื่อสังคม
  4. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน