Events

คุณสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อร่วมเรียนรู้ด้วยกันโดยตรง, เรียนรู้จากบทความ และดาวน์โหลดเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเอื้ออำนวยการเติบโตของคุณ

author-th

27 - 28 มีนาคม 2567

“เวิร์กชอป 2 วันที่จะพาให้คุณมองสถานการณ์ความสัมพันธ์ในชีวิต ด้วยสายตาแห่งความเข้าใจ มองสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกให้เห็นลึกลงไป ถึงจิตใจ เห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันนำไปสู่การสื่อสารอย่างใส่ใจ และอยู่ร่วมอย่างเกื้อกูลทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง”
หัวข้อ
วันที่จัดงาน
27 – 28 มีนาคม 2567
เวลาจัดงาน
09.00 – 16.30 น.
สถานที่จัด
ณ ห้องภาวนาชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ผู้จัด
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

Heart

Compassion Experiences Feeling&Emotional Relationship